Greek » Το Τμήμα » Πολιτική ποιότητας

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας από την ίδρυση του το 1977 έως σήμερα είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Γερμανικής Φιλολογίας. Υιοθετώντας καλές πρακτικές διδασκαλίας και έρευνας και προσαρμόζοντας το πρόγραμμα σπουδών του στις σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις, στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, το Τμήμα έχει ως κύριο στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Αυτό τον στόχο τον υπηρετούν όλα τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος με σοβαρότητα, προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας και με βαθιά συναίσθηση της ευθύνης που έχουν απέναντι στις φοιτήτριες και στους φοιτητές, όπως και ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας.

Για την πραγματοποίηση των στόχων του, το Τμήμα έχει αναπτύξει μια συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας, απολύτως εναρμονισμένη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και σύμφωνα πάντα με τους νόμους της ελληνικής πολιτείας όπως και με τις κατευθύνσεις της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Μέσα από την απαρέγκλιτη εφαρμογή, τον κριτικό έλεγχο και τον επανασχεδιασμό -όποτε είναι απαραίτητο- της πολιτικής ποιότητας που εφαρμόζει, το Τμήμα δεσμεύεται να διασφαλίζει και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα σπουδών που προσφέρει. Δεσμεύεται επίσης ότι θα συνεχίσει και στο μέλλον να υπηρετεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο την ελληνική κοινωνία συμβάλλοντας αποφασιστικά στην έρευνα, στη στέρεα κατάρτιση των αποφοίτων του, και με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη της χώρας και στη σύνδεσή της με τη διεθνή κοινότητα.

Για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που επιτελείται στο Τμήμα, καθώς και γενικότερα για την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του, το Τμήμα ευθυγραμμίζεται με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 72.2 του Νόμου 4009/2011.

Η πολιτική αυτή υποστηρίζει:

 • την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος,
 • την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Τμήματος και των επιμέρους μονάδων αυτού, των μελών του διδακτικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και τον ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας,
 • τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της επιστημονικής δεοντολογίας, την αποτροπή διακρίσεων και την ισότητα των φύλων,
 • την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας,
 • τη συνεχή βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, της έρευνας και της καινοτομίας στα πεδία που θεραπεύει το Τμήμα
 • τη διασφάλιση ποιότητας του προγράμματος σπουδών μέσω τακτικής κριτικής αποτίμησης της δομής και οργάνωσής του (ΠΠΣ) και αναθεώρησής του, όποτε αυτό θεωρείται επιβεβλημένο,
 • την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και συντήρηση τωνυποδομών,
 • αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργίατουΤμήματος, και
 • την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι βασικοί άξονες που διέπουν την Πολιτική Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας του Τμήματος, οι οποίοι δηλώνουν και τη συνεχή εγρήγορση και μέριμνα του Τμήματος, να γίνεται, όταν κρίνεται απαραίτητο, ανασκόπηση της πολιτικής ποιότητας, να λαμβάνονται και να υλοποιούνται αποφάσεις με στόχο τη διαρκή βελτίωση των από το Τμήμα προσφερόμενων υπηρεσιών προς τον Έλληνα πολίτη, συνδέονται και αποτελούν μέρος της στρατηγικής του ΕΚΠΑ και είναι οι εξής:

 • Η συνεχής κριτική αποτίμηση, αναμόρφωση και βελτίωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος.
 • Η περαιτέρω ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης στον σχεδιασμότου ΠΠΣ.
 • Η βελτίωση των επιδόσεων των φοιτητριών και των φοιτητώντου Τμήματος.
 • Η μείωση του ποσοστού των φοιτητών που εγκαταλείπουν ή αργούν να ολοκληρώσουντις σπουδές τους.
 • Η ενίσχυση του πολύπλευρου ερευνητικού έργου στο Τμήμα.
 • Η παραγωγή περισσότερων δημοσιεύσεωνσε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων με κριτές και η συχνή πραγματοποίηση συνεδρίων
 • Η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών εργασίας του διδακτικού, ερευνητικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού του Τμήματος.
 • Η συμβολή στην επίλυση προβλημάτων υποδομής (π.χ. κτηριακών εγκαταστάσεων).
 • Η ανάπτυξη περισσότερων συνεργιών των Τμημάτων εντός και μεταξύ των Σχολών του ΕΚΠΑ στη διαμόρφωση και την υλοποίηση προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.
 • Η ενίσχυση των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών και μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.
 • Η ενίσχυση συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού, η διάχυση και η ενίσχυση ερευνητικών έργων και ευρύτερων συνεργιών, καθώς και η βελτίωση του παραγόμενου ερευνητικού έργου.
 • Η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και η συμμετοχή μελών του σε δράσεις που συνδέονται με την εξωστρέφεια που επιδιώκει το Ε.Κ.Π.Α.
 • Η προσπάθεια προσέλκυσης μελών ΔΕΠ υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η δημιουργία διεθνών συνεργασιών και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος.
 • Η συμβολή του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στην επιδιωκόμενη συνεργασία του ΕΚΠΑ με τους συντάκτες των πινάκων παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων με στόχο την καλύτερη προβολή της ποιότητας του Τμήματος και του ΕΚΠΑ διεθνώς.
 • Η προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων που αφορούν την υλοποίηση του διοικητικού έργου.
 • Η ευθυγράμμιση του Τμήματος Γερμανικής γλώσσας και Φιλολογίας με την αντίστοιχη περιβαλλοντική πολιτική του Ιδρύματος με στόχο τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ΕΚΠΑ
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και τη διατμηματικότητα / διιδρυματικότητα.
 • Η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχήσε διεθνή προγράμματα, υποτροφίες, χορηγίες/δωρεές), συμπληρωματικά προς τη δημόσια χρηματοδότηση.
 • Η ενίσχυση της συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που σχετίζονται με την διδασκαλία των Γερμανικών και γενικότερα με τα επιστημονικά πεδία, τα οποία θεραπεύει το Τμήμα.
 • Η ενίσχυση της συνεργασίας με συλλόγους καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας και συλλόγους αποφοίτων του Τμήματος.
 • Η συμβολή του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στην πολιτική του ΕΚΠΑ για συνεχή οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων άμεσης και έμμεσης υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και σχολικών κοινοτήτων.
 • Η αξιοποίηση του δικτύου αποφοίτων του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στο πλαίσιο του δικτύου αποφοίτων του ΕΚΠΑ, στην υπηρεσία των ακαδημαϊκών και κοινωνικών στόχων του.

Η εφαρμογή πολιτικής ποιότητας από το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας παρακολουθείται από την ΟμΕΑ του Τμήματος, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Εκτός από την παρούσα ανάρτηση της Δήλωσης Πολιτικής Ποιότητας στoν ιστότοπο του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, η αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών και των μέσων για την υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής  ποιότητας  αποτυπώνονται επίσης στον ιστότοπο της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ.