Greek » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρωτοετείς

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΗ: Οι νέοι φοιτητές και φοιτήτριες εγγράφονται, σύμφωνα με τους καταλόγους επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) εντός του διαστήματος που ορίζει το ΥΠ.Π.Ε.Θ.  Σχετικά αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ανακοίνωση που ενημερώνει για  τις συγκεκριμένες  ημερομηνίες/ώρες εγγραφής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

ΥΠΟΔΟΧΗ: Σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος γνωστοποιείται η ημερομηνία υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών από τον/την Πρόεδρο και τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την φοίτησή σας 

1)Η ενημέρωση των φοιτητών (Οδηγός Σπουδών, Πρόγραμμα Μαθημάτων, Πρόγραμμα εξετάσεων, Ημερομηνίες δηλώσεων μαθημάτων, ημερομηνίες δηλώσεων συγγραμμάτων κλπ) πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος www.gs.uoa.gr 

2)Αρχικά, αφού ενημερωθείτε για τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ σας από τη Γραμματεία του Τμήματος, θα προχωρήσετε στην δημιουργία/απόκτηση των προσωπικών σας κωδικών(username-password) 

που θα σας παρέχουν πρόσβαση σ΄όλη τη διάρκεια των σπουδών σας σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ  ΚΩΔΙΚΟΥ (username-password) 

 1. Επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα http://webadm.uoa.gr 

 1. Επιλέξτε σύνδεσμο «Αίτηση Νέου Χρήστη» 

 1. Και στη συνέχεια «Προπτυχιακοί φοιτητές» 

 1. Κατά την διαδικασία εγγραφής σας, προκειμένου να αναγνωριστείτε από το σύστημα, θα σας ζητηθεί να δώσετε: 

 • τον πλήρη Αριθμό Μητρώου , ο οποίος αποτελείται από 13 ψηφία ως εξής: Το κωδικό του Τμήματος που είναι το 1565, ακολουθούμενο από το έτος εισαγωγής και τον 5ψήφιο Αριθμό Μητρώου 

 και 

 • τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Ο αριθμός ταυτότητας θα πρέπει να αποδίδεται χωρίς κενά και με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες). Σε περίπτωση που έχετε αλλάξει ταυτότητα από την ημερομηνία εγγραφής σας στο Τμήμα, θα πρέπει να δηλώσετε στη Γραμματεία τα νέα στοιχεία της ταυτότητάς σας. 

 • Μετά την αναγνώριση από το σύστημα, θα σας ζητηθεί να δώσετε το ονοματεπώνυμό σας με χρήση ελληνικών αλλά και λατινικών χαρακτήρων. Πρέπει να δώσετε επακριβώς το όνομα και το επώνυμό σας και όχι κάποιο υποκοριστικό. 

 • Αποστολή αίτησης 

 • Μετά την «αποστολή αίτησης», θα περιμένετε το σύστημα να σας ανακοινώσει τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησής σας, καθώς και τον Αριθμό ΡΙΝ, που θα σας χρησιμεύσει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, για αυτό δεν πρέπει να τα χάσετε. 

Στη συνέχει διεξάγεται από την Γραμματεία εντός δύο (2) εργασίμων ημερών ο έλεγχος των στοιχείων που δώσατε και αφού εγκριθούν τότε εσείς δίνετε τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησής σας, καθώς και τον Αριθμό ΡΙΝγια να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας. 

Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού θα σας ανακοινωθεί το ονοματεπώνυμό σας, το username που θα χρησιμοποιήσετε για αυτή την υπηρεσία και θα σας ζητηθεί να ορίσετε το password.Τοpasswordπου θα ορίσετε θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 6 ψηφία, αλφαβητικά ή/και αριθμητικά, οπωσδήποτε ένα αλφαβητικό ή αριθμητικό στοιχείο. Τέλος το σύνολο του password δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 40% του username σας 

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της αίτησής σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο «Ενεργοποίηση Λογαριασμού (μέσω Αριθμού Πρωτοκόλλου και ΡΙΝ)» στη σελίδα http://webadm.uoa.gr

Αν τα στοιχεία σας έχουν εγκριθεί, στη συνέχεια πρέπει να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας στη σελίδα http://webadm.uoa.gr, ακολουθώντας το σύνδεσμο «Ενεργοποίηση Λογαριασμού (μέσω Αριθμού Πρωτοκόλλου και ΡΙΝ)». 

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας με το ίδιο username και passwordμπορείτε ναχρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος και του Πανεπιστημίου (MY STUDIES, απόκτηση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, για τις δηλώσεις συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ, για τις δηλώσεις μαθημάτων στο καθώς και για την υπηρεσία σίτισης, στέγασης κλπ) 

MY STUDIES 

Το MY STUDIES  my-studies.uoa.gr είναι ο δικτυακός τόπος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίοςπαρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες σχετικές με φοιτητικά θέματα.  Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να εγγραφούν στο MYSTUDIES προκειμένου να μπορούν: 

 • να κάνουν την υποχρεωτική δήλωση μαθημάτων (βλ. «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ») 

 • να δουν τη βαθμολογία τους, 

 • να κάνουν αίτηση για σίτιση. 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές  όλων των Πανεπιστημίων της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για την έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας, στην διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr, όπου υπάρχουν και οι σχετικές οδηγίες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ στη δήλωση του τόπου κατοικίας: Θα πρέπει να συμπληρώσετε τηδιεύθυνση της μόνιμης κατοικίας σας (π.χ. των γονέων σας) και όχι την προσωρινή διεύθυνση στην οποία διαμένετε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. 

Η νέα ταυτότητα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). 

Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σημείο παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά την υποβολή της αίτησής του. 

Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.